ima1

ima2

ima3

ima4

 

 

Quality Learning bidrar aktivt till att höja företagets/organisationens konkurrenskraft genom att utveckla, dokumentera och implementera kvalitetssystemet.

Quality Learning bidrar även till att öka förståelsen för att kvalitet ger en effektivare och säkrare verksamhet.

Quality Learning medverkar därmed till att företaget/organisationen minimerar sina brister, vilket i sin tur ger en ökad kostnadsmedvetenhet och bättre lönsamheten.

 

Louise Larsson och Hans Bjälvenäs

Kunden i fokus och vikten av kvalitet

Våra kunder är verksamheter som har ett eller flera regelverk att följa. De har krav på dokumenterade verksamhetsbeskrivningar. Dessa manualer kan behövas "sättas i arbete". Detta kan QL medverka till på ett strukturerat och tydligt tillvägagångssätt. Alla i företaget, ledningen och medarbetarna behöver dessa dokument i det dagliga arbetet, vilket betyder att dessa ska vara tillgängliga och praktiskt användbara.

Våra kvalifikationer är att vi sätter oss snabbt in i arbetet och kan ge goda råd och verkställa dessa genom förbättringar i verksamhetens manualer.

Vårt förhållningssätt

Vi är erfarna, energiska och intresserade utbildare både inom kvalitetsutbildningar, vilka handlar om verksamhetens manualer och tillvägagångssätt, och - framförallt - inom "Human Factors", mänskliga faktorer.

Vi har en aldrig sinande kunskapstörst, när det gäller människan, tekniken och arbetsmetoderna och hur dessa samverkar inom olika typer av verksamheter. Verksamhetens riktlinjer är en förutsättning för en rättvis och trovärdig verksamhet.

Vår syn på utbildning

Utbildning ser vi som en god investering, inte en kostnad, för att åstadkomma professionalitet i verksamheten. Och flexibilitet där behov finns. "Du kan inte kontrollerat avvika från något om du inte vet hur man gör från början." Om verksamheter investerade mer i utbildning, skulle flexibiliteten, uthålligheten och välmåendet bli bestående komponenter i och omkring personalen.

Kunskap:  Att vara kunnig inom verksamheten och specifikt inom sitt eget verksamhetsområde för att kunna ta snabba och konkreta beslut. Vi tycker om att ta fram verksamhetsbeskrivningar som är anpassade efter företaget och som kan användas för att leda, instruera och följa upp hela verksamheten.

Praktik:  Att de arbetsuppgifter man ansvarar för och utför har man erfarenhet av inom samma eller liknande verksamheter. Det gäller att man får praktiskt använda sina kunskaper, så att man vet hur de ska tillämpas i vardagen.

Färdighet:  Att de arbetsuppgifter man har löpande kan omsättas och utföras enligt de dokumenterade instruktionerna. Men samtidigt ha insikten om att det gäller att vara öppen för nya tillvägagångssätt, som har analyserats och värderats före användandet.

Egen inställning:  Att vara lagspelare när det finns behov, men även att kunna vara en självständig individ, som vet vad verksamheten har för riktlinjer att uppfylla. Och att man delar med sig av sina erfarenheter, går från ord till handling och alltid står för ett gott uppförande för att själv kunna vara ett föredöme. Att ha social kompetens innebär att man aktivt kan lyssna in sina medmänniskor och ständigt ställa sig frågan på vilket sätt man kan vara med och bidra till ökad nytta.

Ledord:  "Det kan bli som du har tänkt dig." Och: "Att ha kul är en förutsättning för att lyckas." Ibland kan de råd man sprider vara viktiga att lyssna på själv.

Ledning innebär

Företaget har tydliga, väl genomarbetade och korrekta verksamhetsbeskrivningar med verksamhetens omfattning, mål, värderingar och inom vilka regler eller standarder som företaget anser att man ska uppfylla. Tydliga ansvarsområden, att veta vad alla ska veta och vilka arbetsuppgifter som ska utföras av vem/vilka, när, var, hur och varför är att vara tydlig, informativ och deltagande inom verksamheten.